ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR IGDELI

Artikel I.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die met Advocatenkantoor Igdeli worden afgesloten, voor zover niet uitdrukkelijk, schriftelijk, anders is overeengekomen.

Artikel II.
Opdrachten komen enkel tot stand door schriftelijke bevestiging hiervan.
De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

Artikel III.
In de schriftelijke opdrachtbevestiging, zoals genoemd in artikel II, wordt het overeengekomen uurtarief vermeld, en ook tevens de andere voorwaarden waaronder de opdracht is aanvaard. Het uurtarief wordt in de opdrachtbevestiging exclusief BTW kantoorkosten (6%) en verschotten (o.a. leges, griffierecht etc.) genoemd.

Artikel IV.
Indien namens de opdrachtgever een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) wordt aangevraagd i.v.m. de betaling van de werkzaamheden, dient de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Igdeli de door de RvR vastgestelde eigen bijdrage te voldoen.

Artikel V.
De verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting.

Artikel VI.
Betaling van de geleverde diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
Betaling dient te geschieden door overmaking op een bankrekening zoals opgegeven door Advocatenkantoor Igdeli.

Artikel VII.
Advocatenkantoor Igdeli kan van de opdrachtgever verlangen dat vóór aanvang van de werkzaamheden een voorschot betaald dient te worden. Dit zowel in zaken waarin de opdrachtgever betalend wordt bijgestaan, als in zaken op toevoegingsbasis.

Artikel VII.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is er is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. In geval van incassomaatregelen zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd à 10% procent over het verschuldigde.

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betaling, is Advocatenkantoor Igdeli gerechtigd de werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten.

Artikel IX.
De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Igdeli, en haar werknemers, is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

Artikel X.
De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Igdeli tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Advocatenkantoor Igdeli ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel XI.
Bij het inschakelen van derden (zoals een deurwaarder) zal Advocatenkantoor Igdeli de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor Igdeli kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelswijze van deze derden.

Artikel XII.
De opdrachtgever verleent bij voorbaat toestemming om de informatie waarvan kennisneming door andere personen werkzaam bij Advocatenkantoor Igdeli dan direct bij de opdracht betrokken  personen nuttig dan wel noodzakelijk is, ter kennis van die anderen te brengen.

In zaken waarin de opdrachtgever bij wordt gestaan op basis van een toevoeging, verleent de opdrachtgever bij voorbaat toestemming om alle benodigde informatie en/of processtukken aan de RvR  te geven/ te overleggen ter verkrijging van een toevoeging van de RvR.

Artikel XIII.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvullende opdrachten en op alle vervolgopdrachten.

Artikel XIV.
De dossiers zullen voor de duur van 5 jaar na het einde van de zaak bewaard worden. Na deze termijn kan door Advocatenkantoor Igdeli besloten worden om het dossier te vernietigen.

 

Artikel XV.

Op de overeenkomsten tussen Advocatenkantoor Igdeli en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel XVI.
De Rechtbank Rotterdam is bevoegd om te oordelen over geschillen tussen Advocatenkantoor Igdeli en de opdrachtgever, één en ander voorzover enige dwingende rechtelijke bepaling geen andere bevoegde (rechtelijke) instantie aanwijst. Bezoekadres:
 Vest 205
 3311 TV Dordrecht

Telefoon:078-614 67 25
Fax:078-611 92 25


E-mail:info@advocatenkantoorigdeli.nl